KPO: Wsparcie dla organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

Banki żywności
bankizywnosci.pl

W planach jest uruchomienie naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje zajmujące się redystrybucją żywności na cele społeczne w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jaki jest termin składania wniosków? 

W terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o objęcie wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności – z zakresu wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne.

Komu przysługuje wsparcie? 

Wsparcie może być udzielone organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 1327 oraz 1812), jeżeli:

  • Prowadzi działalność co najmniej 1 rok kalendarzowy przed złożeniem wniosku w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności lub wydawania bezpłatnych posiłków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Nie działa w celu osiągnięcia zysku;
  • Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r., poz. 2001, 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), tzw. numer EP.
Gdzie szukać wymaganych dokumentów? 

Formularz wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz formularze wymaganych załączników do wniosku wraz z Instrukcją jego wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek może zostać złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ARiMR (dalej zwanej skrytką ePUAP). Wniosek w formie papierowej będący wydrukiem wersji elektronicznej formularza wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR (zwany dalej OR ARiMR) właściwym dla miejsca realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) na skrytkę ePUAP Centrali ARiMR: /ARIMR/SkrytkaESP, w czasie trwania naboru.

Gdzie szukać informacji o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia? 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: ARiMR

ARTYKUŁY POWIĄZANE

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności