yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

teagro warzywa ochrona

Baner Bayer Propulse
 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
 • prevAm Biocont reklama
AktualnościNadzór nad bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin

Nadzór nad bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przeprowadzają kontrole w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną w ramach stosowania środków ochrony roślin.

Kontrole inspektorów PIORiN mogą obejmować również pobrania próbek do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin.

Zakres kontroli obejmuje:

Prowadzonej dokumentacji:

 • Posiadanie, przez osobę stosującą środki ochrony roślin, aktualnego, na czas wykonywania zabiegów, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin;
 • posiadanie dowodów zakupu fabrycznie nowego sprzętu, albo aktualnego protokołu badania technicznego potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz oznaczenia znakiem kontrolnym;
 • posiadanie i prawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin;
 • jeżeli to możliwe, sprawdzenie paragonów lub faktur zakupu środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • oryginalność opakowania środka ochrony roślin;
 • weryfikacja zgodności użytych środków ochrony roślin z rejestrem środków dopuszczonych do obrotu zezwoleniem/pozwoleniem ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 • termin ważności do użycia środka ochrony roślin;
 • przestrzeganie zasad przechowywania środków ochrony roślin;
 • postępowanie z opakowaniami jednostkowymi po środkach ochrony roślin na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o środkach ochrony roślin

Prawidłowość wykonywania zabiegów:

 • przeprowadzenie analizy zapisów zawartych w prowadzonej dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin pod kątem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności:
  • prawidłowości ich zastosowania w odniesieniu do uprawy, organizmu szkodliwego, terminu wykonania zabiegów, dawki
  • sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie przynajmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.
 • kontrola w trakcie wykonywania zabiegu środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania się do przepisów dotyczących zachowania odpowiednich odległości (o których mowa w art. 35 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin), warunków atmosferycznych (o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin), przestrzegania zapisów etykiety dotyczących zachowania środków ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego tj. np. zachowania stref ochronnych (zapisy etykiety);
 • stosowanie środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym, stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków;
 • planowanie stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem; 
 • pobranie i przebadanie próbek roślin, płodów rolnych lub gleby w kierunku zawartości pozostałości środków ochrony roślin (kontrola planowana i interwencyjna);
 • czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta gospodarskie nie powinny przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami.
 • sprawdzenie, w przypadku stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, wykonania zabiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 3, art. 40 ust. 4 ustawy o środkach ochrony roślin).
 • kontrola warunków dotyczących miejsca sporządzanie cieczy użytkowej oraz napełniania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • sposób postępowania przy sporządzaniu cieczy użytkowej,
 • sposób postępowania z resztkami cieczy roboczej,
 • kontrola miejsc gdzie jest czyszczony sprzęt do stosowania środków ochrony roślin,
 • sposób postępowania z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin i środkami przeterminowanymi.

Obowiązują zapisy zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Zgodnie z treścią artykułu 31 ust. 4 lit. b stosujący środki ochrony roślin powinni poinformować przed ich użyciem wszystkich, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin , środki te stosuje się na terenie otwartym przy użyciu:

 • sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek,
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych,
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin

(…)

Zgodnie z § 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 516) środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Źródło: Iga Galant, Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów
WIORiN Kraków

 

 

 

 

agrosimex prolectus fungicyd

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl