yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
Bez kategoriiREGULAMIN KONKURSU „DUMA MOJEGO GOSPODARSTWA”

REGULAMIN KONKURSU „DUMA MOJEGO GOSPODARSTWA”

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu pt. „Duma mojego gospodarstwa” zwanego dalej Konkursem jest Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. J. Lea 114A, numer KRS 0000163819, NIP 677-002-45-31, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie portalu www.warzywa.pl jako szybkiej i atrakcyjnej platformy informacyjnej dla branży warzywniczej.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 października 2018 i trwa do dnia 31 grudnia 2018.
4. Konkurs organizowany jest na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.warzywa.pl przez cały czas trwania Konkursu.
6. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem portalu: www.warzywa.pl, którego właścicielem jest Organizator.
7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
8. Przesłanie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez Uczestnika z Regulaminem w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.).

§ 2. Warunki udziału w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ma adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i która spełni warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oraz przesłaniu na adres mailowy: konkurs@plantpress.pl zdjęcia lub nagranego filmu pokazującego tegoroczne plony warzywne (dalej: „Praca Konkursowa”). Przesłaną Pracę Konkursową można opatrzyć krótkim opisem lub komentarzem, jednak nie jest to warunek konieczny.
4. W przesłanej Pracy Konkursowej należy podać swoje dane: imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego.
5. Przesyłanie Prac Konkursowych odbywa się w terminie: od 25 października 2018 do 10 grudnia 2018 do godz. 23.59.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową (zdjęcie lub film). 7. Nadesłane przez Uczestnika prace powinny spełniać następujące parametry techniczne: zdjęcie powinno być nie większe niż 10 MB, wykonane w formacie jpg, o rozdzielczości min.
1600×2300 pikseli. Nagrany film powinien być w formacie MP4 lub AVI i trwać nie dłużej niż 60 sekund. Przesłane zdjęcia oraz filmy mogą być wykonane telefonem komórkowym. 8. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe, niecenzuralne, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców Konkursu.
9. W przypadku, kiedy Praca Konkursowa zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem.

§ 3. Prawa autorskie do Prac Konkursowych
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Organizator, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania wszystkimi technikami znanymi w chwili zawarcia umowy, w szczególności wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską (także edycji specjalnych), reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na wszelkich nośnikach, w szczególności papierowych, magnetycznych, elektronicznych, optycznych i filmowych,
b) wprowadzania do pamięci komputera, wszelkich sieci komputerowych a także umieszczenia na serwerach,
c) wprowadzania do obrotu, najmu, dzierżawy, użyczenia egzemplarzy Pracy Konkursowej,
d) rozpowszechniania w sieci Internet,
e) rozpowszechniania Pracy Konkursowej we wszelkich możliwych formach,
f) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym a także emisji Pracy Konkursowej na zamówienie (VoD).
g) wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS.
4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. Nagrody oraz Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ocenie podlegają wyłącznie Prace Konkursowe przesłane w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie i spełniające wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie. 2. Ze wszystkich Prac Konkursowych nadesłanych przez Uczestników w danym terminie, Komisja Konkursowa złożona z trzech przedstawicieli Organizatora wybierze trzy Prace Konkursowe, które w ocenie Komisji będą najbardziej pomysłowe, ciekawe i robiące wrażenie. Uczestnicy, którzy wykonają najlepsze prace (dalej „Laureaci”) otrzymają przewidziane w Regulaminie nagrody wg kolejności nagradzania: Pierwsza nagroda, Druga nagroda, Trzecia nagroda.
3. Nagrody w Konkursie:
• Pierwsza nagroda: komplet 3 książek: „Choroby i szkodniki Warzyw”, „Trawy”, „Róże do warunków klimatycznych Polski” oraz roczna prenumerata czasopisma „Warzywa” lub „Szklarnie Tunele Osłony” (do wyboru); wartość nagrody 295 zł brutto.
• Druga nagroda: komplet 2 książek: „Choroby i szkodniki Warzyw”, „Trawy” oraz roczna prenumerata czasopisma „Warzywa” lub „Szklarnie Tunele Osłony” (do wyboru); wartość nagrody 225 zł brutto.
• Trzecia nagroda: książka: „Choroby i szkodniki Warzyw” oraz roczna prenumerata czasopisma „Warzywa” lub „Szklarnie Tunele Osłony” (do wyboru); wartość nagrody 165 zł brutto.
4. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
5. Wyniki Konkursu wraz z nazwiskami Laureatów zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej www.warzywa.pl w dniu 17 grudnia 2018 r.
6. Laureaci zostaną również poinformowani o wygranej poprzez wysłanie do nich wiadomości mailowej najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie internetowej. 7. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.
8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.
9. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres podany przez Laureata.
10. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 5. Procedura reklamacyjna
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w czasie trwania Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Zgłaszający reklamację zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Plantpress Sp. z o.o., ul. J. Lea 114A; 30-133 Kraków.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
3. W przypadku trzech Laureatów dane osobowe będą powiększone o adres korespondencyjny, celem wysłania nagród.
4. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach organizacji Konkursu, zamieszczenia listy laureatów oraz przesłania nagród Laureatom.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
9. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 3. Organizator zastrzega sobie pełne prawo do odwołania Konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl