yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • pantoea agrosimex intermag
  • sketch agrosimex ochrona

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
AktualnościTworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca można składać wnioski o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014–2020.

Celem programu jest ograniczenie liczby pośredników w transakcjach handlowych, a co za tym idzie, poprawę jakości produktów, które szybciej trafią do konsumenta.

Pomoc finansowa będzie przyznawana tzw. grupie operacyjnej (EPI), w skład której wchodzi co najmniej 5 rolników. Każdy musi spełnić wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:
? w ramach dostaw bezpośrednich lub
? przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
? w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
? w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
? wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –  Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku, gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej.

Koszty w ramach operacji mogą dotyczyć:
? budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
? zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
? zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.),
? kosztów ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) 1305/2013,
? zakupu lub instalacji wyposażenia,
? zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,
? odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
? zakupu środków produkcji,
? kosztów bieżących,

– i muszą być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

  • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
  • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach

– i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: ARiMR

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl