Regulamin konkursu Warzywa.pl „W jak Warzywa”

Regulamin konkursu Warzywa.pl

„W jak Warzywa”

§1 Postanowienia  ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu jest PLANTPRESS Sp. z o .oz siedzibą w Krakowie przy ulicy Juliusza Lea 114a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000163819, NIP: 677-002-45-31 (dalej: Organizator).
 2. Konkurs rozpoczyna się od 3 lutego 2021r. i trwa do 12 kwietnia 2021r. do godz. 2359.
 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Organizatora
  w serwisie Facebook Warzywa pod adresem https://www.facebook.com/portalwarzywa oraz na portalu warzywa.pl dalej: „Fanpage”).
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.
 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®.
 9. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.
 10. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 11. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

§2 Uczestnictwo w konkursie.

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby:
 2. a) pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, a także osoby niepełnoletnie (albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn), które mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli prawnych.
  b) które posiadają profil w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,
  c) które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu
  w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,
  d) które zaakceptowały Regulamin,
  e) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie prenumeraty Warzyw lub STO na cały rok 2021
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, bądź pozostające we współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych (niezależnie od formy zatrudnienia) przez: Organizatora, agencje reklamowe, public relations, social media, domy mediowe i inne firmy współpracujące z Organizatorem przy realizacji Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.
 5. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 6. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

§3 Zasady konkursu

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 1. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom konkursu na fanpage’u Warzywa.pl pod adresem https://www.facebook.com/portalwarzywa oraz na portalu warzywa.pl (dalej: „Ogłoszenie Konkursowe”).
 2. Po opublikowaniu Ogłoszenia Konkursowego Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.warzywa.pl
 3. W Konkursie nie można przesłać zgłoszenia w inny sposób aniżeli opisany § 3 pkt 2 Regulaminu.
 4. Uczestnik konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie nie może:
  a)zawierać treści bezprawnych, w tym opisów scen przemocy, treści obraźliwych, pornograficznych lub obscenicznych, mogących obrażać uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  b) zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści dotyczących produktów Organizatora,
  c) naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,
  d) zostać edytowane po jego przesłaniu,
  e) naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu i przepisów prawa.
 6. Wpływ zgłoszenia zostanie ustalony na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez formularz zgłoszeniowy. Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 9. Przesłane zgłoszenia Organizator może publikować na stronie warzywa.pl, Facebooku Warzywa.pl pod adresem https://www.facebook.com/portalwarzywa oraz na innych materiałach promujących Konkurs.
 10. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie i za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej licencji na okres 50 lat do treści swojego Zgłoszenia jako utworu.
 11. Organizator nabywa własność nagrodzonego zgłoszenia w rozumieniu przepisu art. 921 § 3 k.c., co uprawnia go do wykorzystywania zgłoszenia w celach promocji i reklamy Warzywa.pl – na Fanpage, na stronie warzywa.pl oraz na innych materiałach, w tym drukowanych.
 12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w § 3 pkt 16 b Regulaminu i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, w tym także na drodze sądowej, a także zobowiązany jest naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.
 13. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało raz zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie (tzn. któremu odmówiono publikacji na portalu lub które z niego usunięto) z powodu łamania Regulaminu, może zostać wykluczony z udziału w Konkursie.
 14. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez jednego i tego samego Uczestnika w celu wprowadzenia w błąd Organizatora.
 15. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na:
  a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki Nagrody i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu Zwycięzcy Konkursu.
  b) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu.
 16. Poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu, jednocześnie oświadcza, że:
 17. a) jego uczestnictwo nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,
  b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publikację jego danych w Witrynie Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora,
  c) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem i publikacją ww. danych w Witrynie Organizatora , na profilach społecznościowych Organizatora,
  d) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego Zgłoszenia (odpowiedzi na Zadanie Konkursowe),
  e) powstałe w związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
  f) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z ww. danych przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
  – zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionych danych,
  – wprowadzania danych do pamięci komputera do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
  – w zakresie rozpowszechniania danych w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie danych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
 18. Organizator oświadcza, że:
  a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację danych o których mowa w § 3 pkt 4 Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia ww. danych oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
  b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanych przez Uczestnika danych
  i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy będą one zawierały treści niezgodne
  z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

§4 Nagrody i zasady ich przyznania.

 1. Nagrodami w Konkursie są:

1 profesjonalna (słownie: jedna stacja) bezprzewodowa stacja meteo iMetos ECO d3 CLIMA firmy Pessl o wartości 6286 złotych) oraz nagroda finansowa w wysokości 698 zł przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego.

5 systemów (słownie: pięć systemów) kontroli maszyn rolniczych iMETOS Active Tracker 2G  każdy o wartości 1859 złotych

5 rocznych (słownie: pięć abonamentów)abonamentów na wirtualne stacje meteo od firmy METOS Polska każdy o wartości 889 złotych

5 zestawów (słownie: pięć zestawów) narzędzi NeoTool:  (zestaw bitów/wierteł do stali/kluczy) każdy o wartości 394

Dodatkowo dla autorów 50 pierwszych (słownie: pięćdziesiąt butelek)zgłoszeń mamy  po 1l opakowaniu nawozu Vitamikrostar

 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani również zastrzeżenia odmiennego sposobu wydania nagrody niż opisano to w Regulaminie.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę.
 3. Nagrody będą przyznane za najbardziej pomysłowe zdjęcie nawiązujące do tematyki Konkursowej.
 4. W Konkursie zostanie wyłonionych 16 (słownie: szesnastu) Uczestników, którzy prześlą najbardziej pomysłowe Zgłoszenie w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”).
 5. Każdemu zwycięzcy zostanie przyznana jedna Nagroda.
 6. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa.
 7. Komisja dokona wyboru zwycięskich Zgłoszeń według własnego uznania, biorąc pod uwagę ich pomysłowość, oryginalność i kreatywność. Zgłoszenia muszą być zgodne z tematem Konkursu.
 8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia okresu trwania Konkursu.
 9. W przypadku, gdy spośród przesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby Zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w 4 pkt 8 Regulaminu), Komisja może przyznać niższą liczbę nagród.
 10. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego Zgłoszenia jako pierwszy.
 11. Zwycięzcy Konkursu, ich dane osobowe, w tym imiona oraz prace konkursowe, zostaną opublikowane na Facebooku Warzywa.pl – https://www.facebook.com/portalwarzywa po wyłonieniu Zwycięzców przez Komisję oraz na portalu organizatora www.warzywa.pl
 12. Nagroda zostanie wysłana drogą pocztową na adres wskazany przez każdego ze Zwycięzców.
 13. W przypadku gdy Zwycięzca danej nagrody nie spełni wszystkich warunków formalnych jej wydania, w tym nie przekaże Organizatorowi w terminie 7 dni swoich danych, nagroda ta pozostanie własnością Organizatora.
 14. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostaną własnością Organizatora.
 15. Nagroda nieodebrana w terminie przepada.
 16. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru (art. 61 §1 Kodeksu cywilnego).

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000).
 2. Dane uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail będą przetwarzane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do wyłonienia zwycięzców, powiadomienia o przyznaniu Nagrody, opublikowania informacji o Zwycięzcy na Facebooku Warzywa.pl https://www.facebook.com/portalwarzywa oraz na portalu www.warzywa.pl i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia i obrony roszczeń związanych z ich uczestnictwem w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
 4. Podanie danych w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Konkursie.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 6. Organizator może powierzyć osobom trzecim przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do przeprowadzenia odpowiednio: głosowania, Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dane osobowe danej osoby w zakresie opisanym w § 6 ust. 2 Regulaminu przetwarzane będą przez Administratora do czasu odwołania przez tą osobę udzielonej zgody lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
 8. Administrator informuje, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli osoby, w tym w szczególności: pisemnie na adres: kontakt@warzywa.pl
 9. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza, ma prawo do cofnięcia zgody o której mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu oraz prawo do:
 11. a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych,
  c) żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  d) zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych,
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  f) przenoszenia danych.
 12. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), należy nawiązać kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia zbieranych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób lub w inny sposób przetwarzanych fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 14. a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
 15. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą podlegały profilowaniu.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 27.04.2021 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 27.04.2021 r. nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „W jak Warzywa”.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest jawny i dostępny pod adresem: https://www.warzywa.pl/regulamin-konkursu-warzywa-pl-w-jak-warzywa/
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu
  w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie warzywa.pl oraz na Facebooku Warzywa.pl.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych.
 5. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie zgłoszenia konkursowe takiego Uczestnika.
 6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość ustalone jest według siedziby Organizatora.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator uprawniony jest do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 10. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator powiadomi na stronie warzywa.pl oraz na Facebooku Warzywa.pl
 11. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@warzywa.pl
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.