yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościInwestycje w biogazownie rolnicze. Zmiana ustawy, cele i zalety

Inwestycje w biogazownie rolnicze. Zmiana ustawy, cele i zalety

Projekt ustawy o ułatwieniach w inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych 2 maja 2023 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odnawialnych źródeł energii w Polsce. Rozwój biogazowni rolniczych pomoże także zwiększyć poziom bezpieczeństwa i niezależności energetyczną Polski, co jest szczególnie istotne ze względu na aktualną sytuację geopolityczną. Jakich zmian możemy się dopatrywać? 

Jakie są cele projektu i zalety biogazowni rolniczych?

Zrównoważona transformacja energetyczna obszarów wiejskich

Na obszarach wiejskich z jednej strony występuje największy potencjał źródeł odnawialnych, z drugiej zaś obszary te są w największym stopniu zagrożone ubóstwem energetycznym.

Biogazownie rolnicze mogą stanowić ważny krok w kierunku zapewnienia zrównoważonej transformacji energetycznej dzięki stabilnym dostawom energii oraz możliwości redukcji emisji poprzez zagospodarowanie pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Niezależność energetyczna obszarów wiejskich

Projekt stanowi odpowiedź na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym.

Przyjmuje się, że biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 tys. godzin rocznie (90 proc. czasu), w przeciwieństwie do innych instalacji OZE, których sprawność energetyczna waha się od 10 do 30 proc.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

W świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej i w dobie kryzysu energetycznego – zwiększanie udziału stabilnych i niezależnych od zewnętrznych dostawców energii instalacji jest szczególnie istotne.

Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój biogazowni rolniczych może być impulsem dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług i komponentów (tzw. local content) w cyklu życia instalacji – zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji. Doprowadzi to niewątpliwie do pożądanego rozwoju regionalnego i zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki.

Impulsem do rozwoju regionalnego, w ocenie projektodawców, mogą być także dodatkowe wpływy do budżetów samorządów lokalnych, które zgromadzone w ten sposób środki mogą przeznaczać na niezbędne inwestycje.

Obniżenie kosztów działalności rolniczej

Dzięki korzystaniu ze stabilnego, odnawialnego źródła energii w oparciu o lokalnie dostępną biomasę będzie możliwe obniżenie kosztów energii w działalności rolniczej. Przyczynią się do tego także wprowadzone ułatwienia w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego.

Nowe miejsca pracy

Rozwój biogazowni rolniczych to także przełożenie na zatrudnienie zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i na etapie eksploatacji biogazowni. Tym samym przyczynia się to do ograniczenia bezrobocia nie tylko w branży energetycznej i budowlanej, lecz także w sektorach powiązanych. Efekty wzrostu zatrudnienia będą miały także pozytywny wpływ na rozwój regionalny.

Poprawa jakości powietrza, gleby i wody

Funkcjonowanie biogazowni rolniczych przynosi pozytywne efekty w kontekście zagospodarowania i wykorzystania nawozowego produktów ubocznych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Rozwój biogazowni budzi obawy wśród społeczeństwa?

Uciążliwość zapachowa, która często stanowi podstawę obaw i protestów społecznych, okazuje się znacznie niższa w przypadku rolniczego wykorzystania pofermentu w porównaniu z nieprzefermentowanymi odchodami zwierzęcymi.

Jakie rozwiązania zawarto w projekcie? 

W projekcie przyjęte zostały następujące rozwiązania:
  • ułatwienia w procesie inwestycyjnym;
  • skrócenie terminów dla organów: na wydanie w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla biogazowni do 1 MW (65 dni) oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (45 dni), a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do 2 MW do sieci (90 dni);
  • określenie stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy: w taki sposób, aby brały w nim udział podmioty, na które rzeczywiście może oddziaływać powstająca biogazownia rolnicza, a więc związane z nieruchomościami co do zasady sąsiadującymi z nieruchomością, na której lokalizowana jest biogazownia rolnicza;
  • szczególne zasady lokalizowania biogazowni rolniczej powyżej 1 MW: niezależnie od istnienia lub ustaleń planu miejscowego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego; decyzję w tym zakresie pozostawiono radzie gminy, która będzie wyrażać zgodę w drodze uchwały o ustaleniu lokalizacji biogazowni rolniczej;
  • zwolnienie z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia: dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1 ha;
  • dopuszczenie lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego: jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchnia gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1h;
  • ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału biomasy: poprzez wskazanie w drodze rozporządzenia listy substratów, które nie będą traktowane jako odpad, a tym samym nie będą podlegały procedurze administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzania spełnienia warunków uznania za produkt uboczny;
  • ułatwienia w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego: poprzez umożliwienie wprowadzania do obrotu bez konieczności uzyskania stosownego pozwolenia MRiRW;
  • wprowadzenie przepisów i rozwiązań w obszarze biokomponentów i biopaliw ciekłych: w celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw, a także ustabilizowaniu sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym.

Biogazownie rolnicze w Polsce – dane a potencjał

Według danych z 19 kwietnia 2023 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest umieszczonych 125 wytwórców biogazu rolniczego, prowadzących łącznie 150 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 144,8 MW.

Dotychczasowe szacunki, oparte jedynie na surowcach z rolnictwa, wskazywały na możliwość pozyskania ponad 7,8 mld m3 biogazu rolniczego rocznie (2000 MW). Przy uwzględnieniu surowców pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego istniejący potencjał może być nawet dwukrotnie wyższy.

Źródło: MRiRW

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl