yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

Baner Sivanto Prime

teagro warzywa ochrona

Baner Bayer Propulse
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościZwalczanie chwastów dwuliściennych w cebuli z siewu wiosennego

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w cebuli z siewu wiosennego

W uprawie cebuli prawie zawsze konieczne jest wykonanie kilku zabiegów różnymi herbicydami lub kilkakrotne mechaniczne odchwaszczanie uzupełnione ręcznym pieleniem. Odpowiednie stosowanie herbicydów jest ważne szczególnie w pierwszym etapie wzrostu roślin cebuli.

Badur zwalczanie chwastów w cebuli

Cebulę sieje się wczesną wiosną, więc mało jest czasu na staranne doprawienie roli oraz zniszczenie chwastów kilkakrotnymi mechanicznymi uprawkami i dlatego przygotowanie do siewu ogranicza się do jednego, dwóch zabiegów uprawowych. Podczas ich wykonywania część chwastów pozostałych po zimie jest niszczona, ale nie na tyle skutecznie, aby zapewnić wschody cebuli na „czystym polu”.

Cebulę należy uprawiać po przedplonach zostawiających glebę w dobrej kulturze, z właściwym płodozmianem, starannie przygotowaną do siewu, o małym poziomie zachwaszczenia. Nawet na takich polach cebula z wiosennego siewu wschodzi długo i jeszcze przed jej wschodami pojawia się na 1 m2 od kilkunastu do kilkudziesięciu chwastów, ponieważ w warstwie ornej na 1 hektarze może być do kilkuset milionów nasion różnych gatunków chwastów. Strata plonu spowodowana przez chwasty na początku wzrostu cebuli, do fazy 2–3 liści, może wynosić ponad 45%. Zmniejszenie plonu zależy od poziomu zachwaszczenia, ale można szacunkowo przyjąć, że mieści się w granicach 2–3% w przeliczeniu na każdy dzień obecności chwastów w tym okresie. Po połowie wegetacji, gdy cebula jest rozrośnięta (z co najmniej 5–6 liśćmi) i szczypior ma dużą masę, ich wpływ jest mniejszy, ale należy starać się by pole było niezachwaszczone aż do końca wegetacji, ponieważ chwasty mogą utrudniać zbiór.

Zachwaszczona plantacja cebuli. Fot. A. Dobrzański

Chwasty dwuliścienne w cebuli

Reakcja chwastów na warunki ich życia rozpoczyna się z chwilą kiełkowania nasion, spośród których podstawowe znaczenie mają: temperatura, wilgotność, światło i zawartość powietrza w warstwie gleby, w której znajdują się nasiona. Kiełkowaniu i wschodom chwastów sprzyjają duże wahania temperatury, gdyż skracają okres spoczynku nasion. Zachwaszczenie wiosną jest zwykle większe, gdy po ciepłej jesieni oraz łagodnej zimie, po ciepłych dniach przychodzą chłodne noce, ale bez długotrwałych spadków temperatury poniżej 0°C a także, gdy dni ciepłe są przeplatane chłodnymi w porównaniu z tym, jakie obserwuje się przy wyrównanej temperaturze. Z kolei dłuższe okresy bezśnieżne w połączeniu z mrozami eliminują znaczną część chwastów. Jesienią kiełkowanie i wschody chwastów są pobudzane stopniowo obniżającą się temperaturą. Dla gatunków wschodzących wiosną bodźcem do kiełkowania są niskie temperatury zimą i wzrastająca temperatura wiosną.

Zbiorowiska chwastów na „polach cebulowych” różnią się i zależą od warunków glebowych, stanowiska w zmianowaniu i sposobu zwalczania chwastów oraz herbicydów aplikowanych w przedplonach, sposobu nawożenia, terminu siewu, a także rejonu Polski. Pojawianie się poszczególnych gatunków zależy też od przebiegu pogody. Wiele gatunków rozpoczyna kiełkowanie już w temperaturze 2–5°C, niższej niż cebula. Istotna jest więc ochrona przed chwastami tak, aby umożliwić jej wschody i wzrost na polu o jak najmniejszym zachwaszczeniu. Można wyróżnić 2 typy biologiczne chwastów: krótkotrwałe i wieloletnie zwane też trwałymi. Chwasty krótkotrwałe rozmnażają się z nasion i po ich wydaniu giną. Są to m.in.: komosa biała, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, tobołki polne, tasznik pospolity, kurzyślad polny, jasnota purpurowa i różowa, maruna bezwonna oraz inne chwasty rumianowate, przetaczniki, przytulia czepna, stulicha psia, starzec zwyczajny, różne gatunki rdestów i rdestówka powojowata, blekot pospolity (psia pietruszka), dymnica pospolita, przytulia czepna, psianka czarna. Prawie na każdej plantacji spotyka się ciepłolubne gatunki (np. żółtlica drobnokwiatowa, szarłat szorstki), które pojawiają się zwykle później, w końcu maja i latem aż do zbioru, w temperaturze powyżej 8–10°C, a w latach o wczesnej ciepłej wiośnie mogą towarzyszyć cebuli tuż po wschodach. Zazwyczaj na plantacji cebuli przeważają chwasty dwuliścienne i największe zachwaszczenie występuje w od maja do czerwca. Spotyka się też plantacje zachwaszczone gatunkami wieloletnimi. Na polach, gdzie masowo występują wieloletnie chwasty dwuliścienne (ostrożeń polny, mlecz polny, rzepicha leśna, mięta polna, mniszek pospolity) lepiej cebuli nie uprawiać, lub zniszczyć je zabiegami agrotechnicznymi i herbicydami zawierającymi takie substancje czynne jak: dikamba, fluroksypyr, MCPA, zalecanymi w przedplonach np. w zbożach lub glifosatami stosownymi w okresie letnio- jesiennym po zbiorze przedplonów w latach poprzedzających uprawę cebuli.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Rozpoznaj chwasty na polu!

Niezależnie od metody niszczenia chwastów a zwłaszcza, gdy jest ona oparta na aplikacji herbicydów zaleca się obserwować zachwaszczenie w roku poprzedzającym uprawę, po zbiorze przedplonu. Warto od lipca do października, rozpoznawać gatunki chwastów i zapisywać, w których miejscach na polu najczęściej występują. Jeżeli jest bezśnieżna zima i warunki cieplne sprzyjają wschodom chwastów można wykonać uzupełniające obserwacje bezpośrednio przed siewem i stosowaniem herbicydów niezależnie od terminu zabiegu. Taka diagnoza ułatwia dobieranie herbicydów do gatunku chwastów częściej spotykanych na danym polu. Cebula jest uprawiana głównie na szerokich zagonach i wysiewana pasowo w podwójnych, lub potrójnych rzędach w niewielkich odległościach między nimi. Taka technologia jest możliwa, gdy do eliminacji chwastów wykorzystywane są metody skutecznie eliminujące chwasty od początku wegetacji, do których zalicza się stosowanie zalecanych herbicydów. Wprawdzie pojawia się coraz więcej maszyn i narzędzi umożliwiających precyzyjne usuwanie chwastów nawet bardzo blisko rzędów i możliwości regulowania zachwaszczenia niechemicznymi metodami są duże, to jednak w integrowanej ochronie przed chwastami zalecane i stosowne są herbicydy.

Plantacja cebuli, na której chwasty zwalczano przy użyciu herbicydów. Fot. A. Dobrzański

Przed siewem powierzchnia roli powinna być dobrze wyrównana. Trudniej prawidłowo wykonać opryskiwanie herbicydami, gdyż krople mogą nie dotrzeć do chwastów wyrastających spod brył. Dobór narzędzi do uprawy przedsiewnej i cały system zabiegów uprawowych powinien być uzależniony od typu i stanu gleby oraz od terminu siewu. Zabiegi te nie powinny być wykonywane zbyt głęboko, aby nie wyciągać na powierzchnię nasion chwastów i nie przesuszać gleby. Cebula z wiosennego siewu wschodzi długo. Należy unikać wysiewów do gleby zbyt zimnej, bo przedłuża to okres wschodów. Są one niewyrównane, rośliny są w różnych fazach wzrostu, a to utrudnia dokładne określenia terminu powschodowego stosowania herbicydów.

Cebula, niewyrównane wschody
Nierównomierne wschody cebuli utrudniają chemiczną walkę z chwastami. Fot. A. Dobrzański

Zalecane herbicydy

Obecnie zalecane herbicydy, chociaż charakteryzują się wysoką skutecznością, to nie w każdych warunkach efekty ich stosowania są wystarczające. Dlatego system zbiegów chemicznych, uzupełnianych innymi zabiegami, powinien zapewniać utrzymanie plantacji wolnej od chwastów przynajmniej do uzyskania przez cebulę fazy 3–4 liści. Należy przy tym wykorzystywać różne środki przed wschodami i po wschodach cebuli, gdyż żaden z obecnie zalecanych herbicydów stosowany jednorazowo nie zabezpiecza jej przed chwastami przez cały sezon wegetacyjny. W zależności od warunków, występujących gatunków chwastów oraz ich faz wzrostu i dynamiki pojawiania się trzeba zastosować przemiennie kilka różnych środków. Wybierając odpowiedni środek można kierować się „Programem ochrony roślin warzywnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami na rok 2021” (wydawnictwa Plantpress). W tym programie znajduje się więcej informacji dotyczących wyboru środków niż wymieniono w etykietach i innych zaleceniach publikowanych w Polsce.

Pierwszy zabieg

Pierwszy oprysk na chwasty można wykonać wkrótce po siewie lub przed wschodami cebuli. W tym zabiegu stosuje się środki zwalczające kiełkujące i wschodzące chwasty o szerokim spektrum działania oraz dolistnie działający glifosat w formie środków: Klinik 360 SL, Klinik Duo 360 SL, Klinik Free 360 SL, Roundup Active 360 SL (1-2 l/ha), Roundup Flex 480 (1,125–2,25 l/ha), Roundup 360 Plus (1,25–1,8 l/ha), Roundup TransEnergy 450 SL (0,5–1 l/ha). Stosuje się je nie później niż na 3 dni przed wschodami cebuli. Do zwalczania jednorocznych chwastów w fazie liścieni mogą wystarczać dawki nie wyższe niż 1–1,5 l/ha. Najlepiej opryskiwać z dodatkiem adiuwantów, tylko tych zalecanych, jako dodatek do glifosatu, np. AS 500 SL – 1–1,5 l/ha. Nie należy stosować na bardzo lekkich glebach piaszczystych i przy siewie płytszym niż 2 cm. Można stosować po wcześniej użytych herbicydach (np. Stomp Aqua 455 CS, Stomp 330 EC, Pendigan 330 EC), gdy jest uzasadnione pojawieniem się przed wschodami cebuli niezniszczonych chwastów oraz kiedy z powodu nieodpowiednich warunków (np. suszy) nie użyto bezpośrednio po siewie herbicydów działających doglebowo. Przewidywane jest w Europie wycofanie glifosatów w 2022 r. lub ograniczenie ich stosowania do zwalczania chwastów na ściernisku po zbiorach.

Zastosowanie pendimetaliny

Nie później niż na 3 dni przed wschodami cebuli można stosować te herbicydy, których substancją czynną (s.cz.) jest pendimetalina. Takie środki pod różnymi nazwami są w Polsce wykorzystywane od lat siedemdziesiątych ub. wieku. Są to preparaty zawierające 455 g s.cz./l: Stomp Aqua 455 CS i z handlu równoległego Zapora Liquid 455 CS oraz te zawierające 400 g s.cz/l: Activus 400 SC i Pendigan Strong 400 SC a także 330g s.cz./l: Stomp 330 EC i Pendigan 330 EC z handlu równoległego Jet – Pendy 330 EC i Yellow Hammer 330 EC. W większości krajów, gdzie cebula jest uprawiana formy użytkowe pendmitaliny zawierające 330 g s.cz./l są wycofane, U nas można je stosować do 7 kwietnia 2022 r. i mogą być już w handlu niedostępne. Stomp Aqua 455 CS może być stosowany bezpośrednio po siewie lub po wschodach w fazie 1–2 liści cebuli (2,5–3,5 l/ha) w zabiegu jednorazowym, albo w dawkach dzielonych dwukrotnie po 1,75 l/ha (pierwszy zabieg bezpośrednio po siewie, drugi po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego, gdy siewki cebuli mają ok. 5–6 cm wysokości do 4–6 liści) oraz trzykrotnie (pierwszy bezpośrednio po siewie 1,2 l/ha, drugi po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia do 4 liści i trzeci w 2–6 tygodni po drugim zbiegu w dawce po 1,1 l/ha). Herbicyd ten można stosować po wschodach na własną odpowiedzialność z adiuwantami przeznaczonymi do zabiegów powschodowych (np. Olejan 85 EC, Atpolan Bio 80 EC w dawce 1,5 l/ha). W analogiczny sposób jest zalecany z handlu równoległego Zapora Liquid 455 CS. Pendimetlinę w formie środków Activus 400 SC i Pendigan Strong 400 SC (400 g s.cz/l) zgodnie z terminem podanym w etykiecie w dawce 3–4 l/ha można aplikować po siewie, ale przed wschodami cebuli do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną i przed wschodami chwastów. Pomimo takiego zalecenia w etykiecie, Activus 400 SC i Pendigan Strong 400 SC najlepiej stosować bezpośrednio po siewie, nie później niż do końca pęcznienia nasion. Opóźnianie przedwschodowego zabiegu tymi herbicydami, podobnie jak innymi pendimetalinami do fazy, kiedy kolankowato wygięty liścień dochodzi do powierzchni gleby, w przeciętnych warunkach glebowych Polski, na glebach lżejszych i gdy wystąpią intensywne opady, może być ryzykowne. Jest to możliwe na glebach próchnicznych i o dużej zawartości części ilastych. Zabieg wykonany po skiełkowaniu nasion może przerzedzić wschody i doprowadzić do zniekształcenia i zahamowania wzrostu części siewek. Lepiej nie przekraczać dawki 3,5 l/ha prawie w każdych warunkach, a 4 l/ha stosować tylko na bardzo próchnicznych i cięższych glebach, o dużej zawartości części ilastych. W odróżnieniu od Stompu Aqua 455 CS zezwala się na stosowanie tych środków tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym. Chociaż reakcja cebuli i chwastów na różne pendimetaliny powinna być podobna to środków tych nie można stosować na własną odpowiedzialność po wschodach i w dawkach dzielonych. Żadnej z zalecanych pendimetalin nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm oraz nawożonych bezpośrednio przed siewem nawozami potasowymi zawierającymi formę chlorkową. Trzeba unikać stosowania tych herbicydów na glebie nadmiernie nasyconej wodą, gdy na powierzchni pola widać zastoiska wodne. Zmniejsza ryzyko uszkodzeń i poprawia skuteczność dodatek adiuwantów przeznaczonych do stosowania z herbicydami doglebowymi (np. Atpolan Soil Maxx 0,3–0,6 l/ha, Integran 84 EC – 0,5–1 l/ha, Grounded lub Remix 0,2–0,4 l/ha. Pendimetaliny mają szeroki zakres chwastobójczego działania, a efekty ich stosowania, mogą się utrzymywać ponad 2 miesiące. Jednak nawet najwyższe z zalecanych dawek nie zwalczają starca zwyczajnego i nie zawsze są wystarczająco skuteczne w stosunku do gatunków średnio wrażliwych (przytulia czepna, fiołek polny, tobołki polne, gorczyca polna, poziewnik szorstki, psianka czarna, maruna bezwonna i inne rumianowate). Działają też słabiej na żółtlicę drobnokwiatową zaliczaną do gatunków odpornych. Jednak po zastosowaniu pendimetalin w sprzyjających warunkach zachwaszczenie żółtlicą jest zmniejszone, jest osłabiona, wzrost jej jest przyhamowany i łatwiej jest niszczona przez inne herbicydy zalecane po wschodach cebuli. Na pendimetalinę odporny jest też, blekot pospolity i zdziczały koper ogrodowy.

Kiedy aklonifen?

Zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie środka Bandur 600 SC (aklonifen 600 g s.cz/l) można stosować tylko w dawkach dzielonych w dwóch zabiegach: pierwszy zabieg przed wschodami (1,5 l/ha), drugi po wschodach w fazie 2 liści właściwych cebuli (1 l/ha), gdy 2. liść właściwy jest wyraźnie widoczny i ma wysokość nie mniejszą niż 3–4 cm. Nie stosować w momencie ukazywania się kolankowato wygiętego liścienia cebuli i w fazie kolanka. Natomiast jego odpowiedniki z handlu równoległego: Bingo 600 SC, Dubri 600 SC i Dubri Bis 600 SC, na które cebula i chwasty reagują podobnie są dopuszczone jednorazowo do 2–3 dni przed wschodami cebuli (2,5 l/ha) i w dawkach dzielonych w dwóch zabiegach: pierwszy przed wschodami (1,5 l/ha), drugi po wschodach w fazie 2 liści właściwych cebuli (1 l/ha). Po zastosowaniu aklonifenów przed wschodami silne opady i intensywne nawadnianie powodujące wymycie herbicydu w strefę kiełkowania nasion lub zastosowanie maksymalnej zalecanej dawki w zabiegu jednorazowym, zwłaszcza na glebach lżejszych zwiększają ryzyko uszkodzenia cebuli. Przewidując takie warunki lepiej stosować środki tylko po wschodach, albo w zabiegu jednorazowym (przed wschodami) użyć dawkę obniżoną do 1,5–2 l/ha, a nawet nie większą niż 1,75 l/ha. Tak obniżone dawki w porównaniu z maksymalną dopuszczoną dawką zalecaną w etykiecie powinni aplikować plantatorzy, którzy pierwszy raz zamierzają stosować ten środek. W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzeń i poprawienia skuteczności do zabiegu jednorazowego i pierwszego zabiegu w dawkach dzielonych na własną odpowiedzialność można dodać adiuwant przeznaczony do herbicydów doglebowych.

Inne substancje czynne

Zalecany jest też dwuskładnikowy preparat Wing P 462,5 EC (dimetenamid-P 212,5 g s.cz/l + pendimetalina 250 g s.cz/l). Zwalcza niektóre roczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w fazie kiełkowania i wschodów w tym żółtlicę drobnokwiatową. Zachwaszczenie odpornym na samą pendimetalinę starcem zwyczajnym po zabiegu tym środkiem jest mniejsze. Wing P 462, 5 EC można aplikować w dawkach dzielonych lub jednorazowo. Dopuszcza się 1 zabieg w sezonie wegetacyjnym dawką 4 l/ha – po przejściu fazy flagi, gdy 1. liść właściwy jest wyraźnie widoczny i ma wysokość powyżej 3 cm do fazy 4 liści cebuli i w 3 zabiegach dawką dzieloną: pierwszy zabieg – przed wschodami cebuli, drugi – po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia po 1 l/ha w każdym zabiegu, trzeci, – co najmniej 5 dni po drugim zabiegu i nie później niż do 4 liści cebuli (dawka 2 l/ha). Łączna dawka nie powinna przekraczać 4 l/ha. Podobnie jak samą pendimetalinę i inne herbicydy stosowane doglebowo należy opryskiwać na starannie uprawioną, bez grud, wyrównaną, wilgotną glebę. Nasiona powinny być wysiane na głębokość 2 cm i przykryte dokładnie glebą. Unikać opryskiwania, gdy temperatura gleby i powietrza wynosi poniżej 5°C i nie stosować bezpośrednio przed opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich. W zabiegu jednorazowym – po wschodach dawkę 4 l/ha można obniżyć do 2,5–3 l/ha, zwłaszcza na lżejszych glebach i gdy przed wschodami cebuli chwasty zniszczono mechanicznie lub termicznie albo jednym z zalecanych glifosatów. Na glebach lżejszych, piaszczystych o małej zawartości próchnicy jednorazowa dawka 4 l/ha zastosowana bardzo wcześnie może spowodować przerzedzenie wschodów cebuli. Prawdopodobnie w zabiegu przed wschodami w celu poprawienia skuteczności można dodać na własną odpowiedzialność do cieczy użytkowej jeden z adiuwantów zalecanych do herbicydów doglebowych i po wschodach adiuwant do herbicydów zalecanych powschodowo, tak jak w przypadku samej pendimetaliny.

Prosulfokarb od fazy 1. liścia

Od fazy 1 liścia do wysokości co najmniej 3 cm do 4 liści cebuli, najpóźniej, gdy 5. liść jest wyraźnie widoczny zalecany jest Boxer 800 EC (prosulfokarb 800 g s.cz/l) w dawce jednorazowej (3–4 l/ha) lub w dwóch zabiegach po 2 l/ha pierwszy w fazie 1–2 liści właściwych cebuli, a drugi w fazie 4 liści właściwych cebuli nie wcześniej niż po co najmniej 7–10 dniach po pierwszym zabiegu. Lepiej stosować, gdy cebula ma nie mniej niż 2–3 liście, jako uzupełnienie herbicydów użytych przed jej wschodami. Opady deszczu lub nawadnianie na 1 godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności. Opryskiwać, gdy rośliny cebuli są suche, nieuszkodzone, a szczypior ma dobrze wykształconą warstwę woskową, najlepiej po 2–3 dniach słonecznych. Na liściach cebuli mogą wystąpić objawy uszkodzeń. Można opryskiwać dawkami mniejszymi (np.1,5–2,5 l/ha), gdy po siewie i przed wschodami były stosowane inne herbicydy, lub po pieleniu. Lepiej nie przekraczać dawki 3 l/ha i nie stosować z dodatkiem adiuwantów oraz w mieszaninach wykazujących działanie kontaktowe, których substancją czynną jest pirydat (Lentagran 45 WP), oksyfluorofen (Goal 480 SC, Agat 480 SC) i bromoksnil (Emblem 20 WP). Lentagran 45 WP i inne herbicydy dolistne o działaniu kontaktowym lepiej stosować nie wcześniej niż po 10–14 dniach od opryskiwania Boxerem. Na własną odpowiedzialność można stosować w 2 zbiegach w mieszaninie z pendimetaliną (Stomp Aqua 455 CS – 0,5 l/ha). Pierwszy zabieg, gdy wyrasta 2. liść właściwy i ma wysokość ok. 5 cm w dawce obniżonej do 1,25–1,5 l/ha + pendimetalina (Stomp Aqua 455 CS). Drugi zabieg po 5–7 dniach taką samą mieszaniną. Boxer 800 EC zwalcza chwasty przed wschodami i wcześnie po wschodach w fazie liścieni do 2–3 liści. Herbicyd ten zwalcza m.in. żółtlicę, psiankę i samosiewy rzepaku.

Problem z wycofywanymi środkami

Aplikowany po wschodach cebuli Emblem 20 WP (bromoksynil 200 g s.cz/l) w dawkach dzielonych nie wcześniej niż po fazie flagi, gdy 1. liść właściwy jest wyraźnie widoczny i siewki cebuli mają ok. 5–6 cm niszczy chwasty dwuliścienne: np. starca zwyczajnego, szarłat szorstki, żółtlicę drobnokwiatową. Bromoksynil wycofano w Europie, a w Polsce może być jeszcze stosowany, ale należy go zużyć do 14.09.2021 r. Może być już niedostępny w handlu. Zakaz jego stosowania poważnie utrudni likwidację chwastów słabiej zwalczanych przez inne środki. Od fazy 3. liścia cebuli po wschodach chwastów do 2–4 liści zalecane są Lentagran 45 WP i Lentem 45 WP (pirydat 450 g s.cz/kg) w jednorazowej dawce 1,55–1,66 kg/ha. Opryskiwać należy, gdy liście cebuli mają dobrą warstwę woskową, najlepiej po 2–3 dniach pogodnych. Mogą pojawiać się przemijające żółknięcia starszych liści i przysychania ich końców. Nie stosować z dodatkiem adiuwantów olejowych i w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin oraz nawozami dolistnymi, z wyjątkiem niektórych herbicydów. Unikać stosowania bezpośrednio po środkach zmywających warstwę woskową (np. po fungicydach z dodatkiem zwilżaczy). Na własną odpowiedzialność można użyć dawek niższych od zalecanych w etykiecie. Jeden zabieg obniżonymi dawkami do 1–1,25 kg/ha nie zawsze wystarcza. W niektórych warunkach (duży udział w zbiorowisku chwastów gatunków wrażliwych), na chwasty w fazie liścieni do 2 liści i gdy we wtórnym zachwaszczeniu pojawiają się chwasty po zakończeniu działania wcześniej użytych herbicydów lub odrastające po zabiegach mechanicznych mogą wystarczać dawki 1–1,25 kg/ha w zabiegu jednorazowym lub 2 zabiegach po 0,75 kg/ha rozpoczynając je nieco wcześniej, gdy oprócz w pełni wykształconego 1. liścia właściwego 2. liść cebuli osiągnie połowę wysokości pierwszego lub 3 zabiegach po 0,5 kg/ha.

Oksyfluorofen od 3–4 liści

Od 3–4 liści do 8 liści cebuli, można aplikować Goal 480 SC i Agat 480 SC (oksyfluorofen 480 g s,cz/l) w dwóch zabiegach po 0,05 l/ha z adiuwantem olejowym (np. Atpolan Bio 80 EC Premium, Olejan 85 EC lub syntetycznym zawierającym niejonowe środki powierzchniowo czynne (np. Hurricane Pro+, Mediator Max, Silwet Gold). Opryskiwać, gdy szczypior ma dobrze wykształconą warstwę woskową, na rośliny suche, najlepiej po 3–4 dniach pogodnych. Preparat może powodować odbarwianie liści, plamy nekrotyczne i wykładanie szczypioru. Objawy te z czasem zanikają. Unikać opryskiwania bezpośrednio po zabiegu środkami grzybobójczymi i owadobójczymi, do których dodawane są środki zwilżające, zwiększające przyczepność. Ryzyko wystąpienia uszkodzeń jest mniejsze, gdy do zabiegu używa się nie mniej niż 300 l wody na 1 ha, przy niskim ciśnieniu (do 1,5–2 barów). Opryskiwanie środkiem Protector (0,5–0,6 l/ha), w godzinach porannych 8 do 24 godzin (najlepiej 18 do 24 godz.), przed zastosowaniem tych herbicydów też zapobiega uszkodzeniom. Łączna dopuszczalna dawka w dwóch zabiegach wynosi 0,1 l/ha. Zalecane ilości nawet stosowane w dawkach dzielonych nie zawsze skutecznie niszczą komosę białą i rdesty. Chwasty te skuteczniej niszczą mieszaniny oksyfluorofenu z pendimetaliną.
Roczne chwasty rumianowate, a także niektóre wieloletnie (ostrożeń polny, mlecz plony) po ich wschodach można zwalczać kilkoma środkami, których s.cz. jest chlopyralid (300 g s.cz./l). Są to Auksendy 300 SL, Cliophar 300 SL, Cliophar Super, Lontrel 300 SL, Vivendi 300 SL. Można je stosować tylko raz w fazie 3 liści cebuli. Stosować tylko, gdy na plantacji występują chwasty wrażliwe. Środki te mogą powodować przejściowe skręcanie i wykładanie szczypioru.

prof. dr hab. Adam Dobrzański
Skierniewice

 

agrosimex prolectus fungicyd

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl