yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościRekompensaty za 2023 rok. Którym rolnikom przysługują i jak je otrzymać?

Rekompensaty za 2023 rok. Którym rolnikom przysługują i jak je otrzymać?

Producenci rolni mogą składać wnioski o wypłatę rekompensaty od 1 lutego do 31 marca. Wsparcie jest dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty podmiotom skupującym, które w 2023 roku stały się niewypłacalne.

Komu przysługuje rekompensata?

Rekompensaty ze środków finansowych Funduszu Ochrony Rolnictwa są przyznawane i wypłacane producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu (podmiotowi prowadzącemu skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych), który stał się niewypłacalny.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa będzie można składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR, w terminie od 1 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r., odnośnie podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć bezpośrednio, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Do wniosku można załączyć faktury potwierdzające istnienie wierzytelności. Wniosek o przyznanie rekompensaty może być złożony jedynie względem roszczeń, które nie uległy przedawnieniu. Należy pamiętać, iż roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwóch lat.

W przypadku faktur dokumentujących istnienie roszczenia wystawionych w okresie wskazującym na przedawnienie, do wniosku o przyznanie rekompensaty należy dołączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza dokumenty potwierdzające zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Co, jeśli dłużników jest więcej?

Jeden wniosek dotyczy jednego dłużnika. W przypadku wnioskowania o przyznanie rekompensaty przez jednego producenta rolnego odnośnie kilku podmiotów skupujących, które nie zapłaciły za nabyte od niego produkty rolne, a które stały się niewypłacalne konieczne jest złożenie wniosków na osobnych formularzach odnośnie każdego z tych podmiotów.

Ile wynosi rekompensata?

Na podstawie zestawienia złożonych wniosków o przyznanie rekompensat oraz mając na uwadze wysokość środków finansowych zgromadzonych na Funduszu minister właściwy do spraw rynków rolnych corocznie w drodze rozporządzenia będzie ustalał procentową stawkę stosowaną do ustalenia w danym roku rekompensaty. W 2024 r. rozporządzenie ustalające procentową stawkę zostanie wydane do dnia 31 maja 2024 r.

Wysokość rekompensaty będzie stanowić iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i potwierdzonej kwoty wierzytelności netto, bez odsetek, za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Rekompensata dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi, który stał się niewypłacalny przyznawana będzie w oparciu o:

  • złożony przez producenta rolnego wniosek o przyznanie rekompensaty,
  • informację uzyskaną od podmiotu niewypłacalnego potwierdzającą istnienie wierzytelności wobec danego producenta rolnego w postaci wykazu producentów rolnych.

Kiedy zapadanie decyzja o przyznaniu rekompensaty?

W 2024 r. decyzje o przyznaniu rekompensaty będą wydawane przez dyrektora OT KOWR w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Rekompensaty wypłacane będą w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Co wziąć pod uwagę?

– […] Prosimy o rzetelne i kompletne wypełnienie wniosku i załączenie ewentualnych, dodatkowych dowodów na istnienie wierzytelności, gdyż każde wydłużenie postępowania (np. celem przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, wezwanie do uzupełnienia wniosku) może skutkować przekroczeniem wskazanego na wstępie terminu, a tym samym brakiem możliwości przyznania rekompensaty – czytamy w komunikacie.

 Jak będą przekazane rekompensaty?

Rekompensaty będą wypłacane jedynie na rachunek bankowy. Warto przy tym zaznaczyć, że rachunek w SKOK nie jest rachunkiem bankowym.

Źródło: KOWR

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl