Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Beneficjent zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia (brak udokumentowania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji).

Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2023 r. Wypłata środków w ramach umów zawartych na podstawie wniosków złożonych w niniejszym naborze realizowana będzie do 31.03.2024 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Dokonać tego można drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa. W tym przypadku należy dopisać jednak „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Alternatywą jest złożenie wniosku bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Ocena wniosków rozpocznie się po zakończeniu naboru wniosków. Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Co obejmuje dofinansowanie?

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje przedział od 01.11.2022 r. do 31.12.2023 r.

Przedstawiony program to dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Kwalifikowane koszty przedsięwzięcia to transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Co warto wiedzieć?

Wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji. Natomiast w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Niemniej, wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Samo przesunięcie może dotyczyć z kolei nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok.

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniach Komisji.

Źródło: NFOŚiGW

ARTYKUŁY POWIĄZANE

  1. Protest producentów pod Kampol-Fruit w Rykach

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności