yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

 • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościPomoc finansowa dla producentów kalafiorów lub brokułów. Jak rolnicy mogą złożyć wniosek?

Pomoc finansowa dla producentów kalafiorów lub brokułów. Jak rolnicy mogą złożyć wniosek?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 30 października 2023 roku przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla rolników, którzy zajmują się produkcją kalafiorów lub brokułów.

Którzy rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może się ubiegać producent rolny będący producentem kalafiorów lub brokułów, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Pomoc ma charakter pomocy publicznej i może być udzielana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej.

Pomoc finansowa będzie udzielana rolnikowi:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 • który zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot, z którym zawarł umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie;
 • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Jaki jest termin naboru? Gdzie złożyć wniosek?

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 30 października 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 października 2023 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Za datę złożenia wniosku uważa się:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;
 • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego);
 • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

Uwaga!

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA – BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.

Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl, przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów oraz stawki pomocy.

Do wyliczenia powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów przyjmuje się iloraz ilości kalafiorów lub brokułów nieodebranych przez podmiot, z którym producent rolny zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, oraz średniego plonu uprawy kalafiorów lub brokułów w 2021 r. zebranych z 1 ha ustalonego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z § 13zzi ust. 7 rozporządzenia stawka wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów.

Zgodnie z § 13zzi ust. 8 rozporządzenia w przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Limity

Przedmiotowa pomoc jest pomocą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych i może być kumulowana, w odniesieniu do wnioskodawcy, z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 2023/C 101/03 (Dz. Urz. UE. C. z 2023 r. Nr 101 str.3) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

 • produkcji podstawowej produktów rolnych – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 250 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 300 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w innych sektorach – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 mln EURO.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta kalafiorów lub brokułów, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Kto nie otrzyma wsparcia?

Beneficjent pomocy nie może być przedsiębiorstwem objętym sankcjami przyjętymi przez UE, w tym między innymi:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
 • przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

Kiedy pieniądze trafią do rolników?

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającego pomoc dla producentów rolnych będących producentami kalafiorów lub brokułów, pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem.

Gdzie szukać pomocy w złożeniu wniosku?

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kalafiorów lub brokułów należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe); pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84

Źródło: ARiMR

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl